Selecteer pagina

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Recht op annulering
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Verzend- en leveringsvoorwaarden
 6. Voorbehoud van eigendomsrechten
 7. Garantie
 8. Inwisseling van campagnevouchers
 9. Inwisseling van cadeaubonnen
 10. Toepasselijk recht
 11. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van het bedrijf Liesenberg UG (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna te noemen "Klant") en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten gepresenteerd in de online shop van de Verkoper. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij andere voorwaarden zijn bedongen.

1.2 Op de aankoop van vouchers zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Op overeenkomsten betreffende de levering van vouchers zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van tickets, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de verkoop van tickets voor bepaalde evenementen die in de artikelbeschrijving van de Verkoper worden genoemd. Zij zijn niet van toepassing op de uitvoering van die evenementen. Op de uitvoering van evenementen zijn uitsluitend de wettelijke bepalingen tussen de Klant en de organisator van toepassing, alsmede eventueel daarvan afwijkende voorwaarden van de organisator. Indien de Verkoper niet tevens organisator is, is hij niet aansprakelijk voor de correcte uitvoering van het evenement, waarvoor uitsluitend de desbetreffende organisator verantwoordelijk is.

1.5 Een consument in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit met een doel dat noch aan een hoofdzakelijk commerciële, noch aan een zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Een handelaar in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die handelt in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

1.6 Digitale inhoud in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn alle gegevens die zich niet op een materiële drager bevinden, die in digitale vorm worden geproduceerd en door de Verkoper worden geleverd door het verlenen van bepaalde gebruiksrechten die in deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig worden omschreven.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen enkel om de Klant een bindend aanbod te doen.

2.2 De Klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de Verkoper. Daarbij legt de Klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het bestelproces heeft doorlopen, en door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgerond, een juridisch bindend contractaanbod af met betrekking tot de goederen en/of diensten die zich in het winkelmandje bevinden.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door overdracht van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in schriftelijke vorm (fax of e-mail); voor zover de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant bepalend is, of
 • door het leveren van bestelde goederen aan de klant; voor zover de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de Klant te verzoeken te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van de genoemde alternatieven van toepassing zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat één van de genoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod, waardoor de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4 In geval van een bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van het contract opgeslagen en in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden na de verzending van zijn bestelling, naast de beschikbare Algemene Voorwaarden. De tekst van het contract kan echter niet meer worden opgevraagd via de website van de Verkoper, nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst.

2.5 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant invoerfouten herkennen door aandachtig de op het scherm weergegeven informatie te lezen. De vergrotingsfunctie van de browser om de weergave op het scherm te vergroten kan een doeltreffende methode zijn om invoerfouten beter te herkennen.
De Klant kan tijdens het elektronische bestelproces alle ingevoerde gegevens corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Voor het sluiten van het contract is uitsluitend het Engels beschikbaar.

2.7 De verwerking van de bestelling en het contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij opgeeft voor de orderverwerking correct is, zodat door de Verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant, indien SPAM-filters worden gebruikt, ervoor te zorgen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden die door de Verkoper met de orderverwerking zijn belast, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht op annulering

3.1 De consument heeft recht op annulering.

3.2 Gedetailleerde informatie over het recht op annulering wordt verstrekt in de instructies van de verkoper over annulering.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving zijn de vermelde prijzen totaalprijzen. De omzetbelasting wordt niet vermeld, omdat de verkoper een kleine handelaar is in de zin van § 19, lid 1 Duitse wet op de omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijving apart vermeld.

4.2 Betaling kan geschieden via een van de in de webwinkel van de verkoper vermelde methoden.

4.3 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

4.4 Wanneer betalingen worden verricht via een door PayPal aangeboden betaalmethode, vindt de afhandeling van de betalingen plaats via de betalingsdienstaanbieder PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd) onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal die kunnen worden geraadpleegd op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

Indien de klant geen PayPal-rekening heeft, gelden de voorwaarden die van toepassing zijn op betalingen zonder PayPal-rekening. Deze kunnen worden bekeken op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

5) Verzend- en leveringsvoorwaarden

5.1 Goederen worden in de regel geleverd op de verzendroute en op het door de Klant aangegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper aangegeven leveringsadres bepalend.

5.2 Indien de toegewezen vervoerder de goederen terugstuurt naar de Verkoper, omdat de levering aan de Klant niet mogelijk was, draagt de Klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet, indien de Klant zijn recht op annulering effectief uitoefent, indien de levering niet kan plaatsvinden door omstandigheden buiten de wil van de Klant of indien hij tijdelijk verhinderd is om de aangeboden dienst te ontvangen, tenzij de Verkoper de Klant hierover een redelijke tijd van tevoren heeft ingelicht.

5.3 Persoonlijk ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de Klant verstrekt:

- per e-mail

5.5 De tickets worden als volgt aan de Klant verstrekt:

- per e-mail

6) Voorbehoud van eigendomsrechten 

Indien de verkoper vooruit levert, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Garantie

7.1 Indien het voorwerp van aankoop tekortschiet, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

7.2 De Klant wordt verzocht eventuele zichtbare transportschade aan de expediteur te melden en de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de Klant dit nalaat, laat dit zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken onverlet.

8) Inwisseling van campagnevouchers 

8.1 Tegoedbonnen die door de Verkoper gratis worden uitgegeven, voor een bepaalde geldigheidsduur in het kader van promotieactiviteiten en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "actiebonnen" genoemd), kunnen alleen in de online shop van de Verkoper en alleen binnen de aangegeven periode worden ingewisseld.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen van de voucheractie worden uitgesloten, indien een dergelijke beperking voortvloeit uit de voorwaarden van de voucheractie.

8.3 Campagnebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat de bestelprocedure is afgerond. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één actiebon worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet minstens overeenkomen met het bedrag van de actiebon. De verkoper zal de resterende activa niet terugbetalen.

8.6 Indien de waarde van de actiebon niet voldoende is voor de bestelling, kan de Klant één van de overige door de Verkoper aangeboden betaalmiddelen kiezen om het verschil te betalen.

8.7 Het tegoed van de actiebon wordt niet ingewisseld in geld en er is geen rente over verschuldigd.

8.8 De actiebon wordt niet ingewisseld, indien de Klant, in het kader van zijn wettelijk recht op annulering, goederen retourneert die geheel of gedeeltelijk met een actiebon zijn betaald.

8.9 Campagnevouchers zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de op de voucher vermelde persoon. Overdracht van de campagnevoucher aan derden is niet toegestaan. De verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, de rechten van de betreffende voucherhouder te controleren.

9) Inwisseling van cadeaubonnen 

9.1 Waardebonnen die via de online shop van de verkoper kunnen worden gekocht (hierna "cadeaubonnen" genoemd), kunnen alleen in de online shop van de verkoper worden ingewisseld, tenzij anders op de bon staat vermeld.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tegen het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de cadeaubon. Resterende tegoeden worden gecrediteerd op de tegoedbonrekening van de klant.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen vóór het afsluiten van de bestelprocedure worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

9.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan de Klant één van de overige door de Verkoper aangeboden betaalwijzen kiezen om het verschil te betalen.

9.7 De tegoedbon wordt niet ingewisseld in contanten en er is geen rente over verschuldigd.

10) Toepasselijk recht 

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen onder uitsluiting van de wetten die de internationale aankoop van roerende goederen regelen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van het land, waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt ingetrokken.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De Commissie van de EU biedt op haar website de volgende link naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform is een toegangspunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- en dienstenovereenkomsten tussen consumenten en ondernemers.

11.2 De verkoper is niet verplicht of bereid een geschillenprocedure voor een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting bij te wonen.

nl_NL_formalDutch

Price Based Country Testmodus ingeschakeld voor het testen van Verenigde Staten (US). U moet tests doen op privé browsing modus. Privé bladeren met Firefox, Chrome en Safari.